Prijímacie konaniePracovná ponukaEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
24.03.2020 - prerušenie denného vyučovania do odvolania
Motto týždňa

Keď si druhí myslia, že sme na konci, vtedy treba naozaj začať. Adenauer

Vyhľadávanie

Špeciálny pedagóg

Poradenstvo na SOŠ Polytechnická je k dispozícii žiakom, pedagógom a zákonným zástupcom žiakov.

Špeciálno pedagogické poradenstvo: PaedDr. Jana Krčahová

Kontakt: krcahova@polytechnitka.sk

Kariérové a výchovné poradenstvo: PhDr. Tatiana Kůsová

Kontakt: kusova@polytechnika.sk

 

Školský špeciálny pedagóg poskytuje:

 • poradenstvo pre rodičov individuálne začlenených  žiakov  s ponúkanými študijnými a učebnými odbormi na našej škole.
 • poradenstvo a pomoc pri riešení problémov u žiakov so ŠVVP
 • priame intervencie v triedach so žiakmi so ŠVVP
 • rozvíjanie čitateľskej gramotnosti – individuálne so začlenenými žiakmi
 • asistenciu pri vypracovávaní  IVVP pre všetkých začlenených žiakov
 • poradenstvo žiakom, ktorí majú problémy s učením a nie sú individuálne začlenení

 

Kariérový a výchovný poradca poskytuje poradenstvo:

 • pri výbere študijného/učebného odboru pre žiakov základných škôl
 • pre maturantov, ktorí majú záujem o štúdium na VŠ
 • informovanie žiakov o rôznych ponukách štúdia formou informačných materiálov
 • testovanie predpokladov na VŠ ( SCIO)
 • zabezpečuje  prezentácie vysokých škôl, zamestnávateľov, ÚPSVaR...