Prijímacie konanieMaturitaKomisionálne skúšky 2019/2020EDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
24.03.2020 - prerušenie denného vyučovania do odvolania
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

Oznam o prenájme plochy na reklamu

 

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja

 

 

 č. 2092/2012/OŠaŠ-205

Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja, zverejňuje zámer prenajať časť svojho dočasne prebytočného majetku formou priameho nájmu.

Predmetom priameho nájmu je:

Časť steny – fasády Strednej odbornej školy polytechnickej, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš  o výmere 300 x 200 cm, parcela KNč.1747 nachádzajúca sa v katastrálnom území Palúdzka, zapísaní na LV č.5270, súpisné číslo 669. súpisné číslo 222 pre vlastníka – Žilinský samosprávny kraj, v správe Strednej odbornej školy polytechnickej, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš.

 

Podmienky nájmu 

  1. Najnižšia ponuková cena za predmet nájmu: 4.000 €/rok.
  2. Doba nájmu: určitá 1 rok.
  3. Účel nájmu: umiestnenie reklamnej plachty s logom obchodnej spoločnosti.
  4. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 20.12.2012 do 10.00 hod. Ponuku je potrebné predložiť v podateľni alebo poštou na adresu: Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš tak, aby bola zaevidovaná v podateľni Strednej odbornej školy polytechnickej, Demänovská cesta 669,031 01 Liptovský Mikuláš  do  20.12.2012 do 10.00 hod..
  5. Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutú cenu a spôsob jej zaplatenia, účel využitia predmetu nájmu vzhľadom na predmet činnosti, ktorý záujemca bude v priestoroch vykonávať.
  6. Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „Priamy nájom č. 2092/2012/OŠaŠ, NEOTVÁRAŤ“.
  7. Obhliadka predmetu nájmu sa uskutoční 4.12.2012 v čase od 9:00 hod. do 10:00 hod. Mimo tohto termínu je možné obhliadku predmetu nájmu uskutočniť vo vopred dohodnutých termínoch podľa záujmu uchádzačov tak, že uchádzač nahlási svoj záujem o miestnu obhliadku predmetu nájmu telefonicky na tel. čísle: 044/5521849, zástupcovi pre technicko ekonomické činnosti Ing. Ľubica Staroňovej
  8. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.
  9. Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu nájmu (list vlastníctva, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu nájmu) priamo u kontaktnej osoby: Ing. Ľubici Staroňovej  , zástupca pre technicko ekonomické činnosti 044/5521849. Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom nájmu.
  10. Vyhodnotenie predložených ponúk sa vykoná v  Strednej odbornej školy polytechnickej, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš (najmenej traja členovia). S víťazom predloženej ponuky môže správca majetku uzatvoriť nájomnú zmluvu až po udelení súhlasu predsedu Žilinského samosprávneho kraja s dohodnutými (navrhnutými) podmienkami v zmluve. 

autor: LS